HOME · SLIDESHOW · CONTACT · EMAIL
Start / StopFull Screen Slideshow - pohoda_02-011


Start / Stop


pohoda_02-011

dva metry snehu, dve bedny zufanka a vsichni v kuchyni. tradicni unorovej tejden na horach. tentokrat v peci

  Copyright na vsechny fotky mam ja. Stary fotky z let 2002 - 2005 poslu na vyzadani. ©Holda 2009